Nuostatai

 

LMIO laureato vardo suteikimo tvarka (galioja nuo 2009 m.)

PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus
2015 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. R1-195
 

 LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS  SĄLYGOS

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (toliau Olimpiados) sąlygos parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.  


 

II. INFORMATIKOS OLIMPIADOS TIKSLAI

3. Informatikos olimpiados tikslai:

3.1 skatinti mokinių domėjimąsi informatika, informacinėmis technologijomis, programavimu, gilinti ir plėsti jų dalykines žinias;

3.2 ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokslinį–kritinį požiūrį į technologijų kūrimą ir taikymą, programavimą, algoritminį mąstymą, informacinę kultūrą;

3.3 surasti ir ugdyti gabius informatikai ir informacinėms technologijoms mokinius;

3.4 skatinti mokinių motyvaciją rinktis informatikos ar su ja susijusias specialybes, padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją;

3.5 atrinkti kandidatus dalyvauti Baltijos šalių ir tarptautinėse informatikos olimpiadose;

3.6 paruošti mokinius Baltijos šalių ir tarptautinėms informatikos olimpiadoms;

3.7 ugdant gabius informatikai mokinius skatinti ir puoselėti mokytojų iniciatyvą.

 

III. INFORMATIKOS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais: mokyklos, rajono (miesto) ir šalies. Šalies etapą sudaro atrankinė ir baigiamoji dalys.

5. Olimpiadą mokykloje organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Olimpiados užduotis parengia, algoritmų pateikimo būdus (programavimo kalbas), sprendimų vertinimo kriterijus nustato ir mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.

6. Šalies vertinimo komisija, sudaryta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Centras) direktoriaus įsakymu, gali pasiūlyti mokyklos etapui užduotis, programavimo kalbas, sprendimų vertinimo kriterijus, tačiau galutinį sprendimą ar pasinaudoti šiomis rekomendacijomis priima mokyklos vertinimo komisija.

7. Rajono (miesto) etapą organizuoja rajono (miesto) švietimo įstaigos, organizuojančios dalykines olimpiadas (toliau – Įstaigos), vadovo įsakymu sudaryta Informatikos olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija. Olimpiados užduotis parengia, algoritmų pateikimo būdus (programavimo kalbas), sprendimų vertinimo kriterijus nustato ir mokinių darbus vertina rajono (miesto) vertinimo komisija, sudaryta rajonų (miestų) Įstaigos vadovo įsakymu.

8. Šalies vertinimo komisija gali pasiūlyti rajono (miesto) etapui užduotis, programavimo kalbas, sprendimų vertinimo kriterijus, tačiau galutinį sprendimą, ar pasinaudoti šiomis rekomendacijomis, priima rajono (miesto) etapo vertinimo komisija.

9. Šalies etapo organizavimas.

9.1. Šalies etapo atrankinę dalį miestuose (rajonuose) organizuoja rajonų (miestų) Įstaigos vadovo įsakymu sudaryta organizavimo komisija.

9.2. Šalies etapo baigiamąją dalį organizuoja Centro direktoriaus įsakymu sudaryta Olimpiados organizavimo komisija.

9.3. Šalies etapo abiejų dalių užduotis paruošia, algoritmų pateikimo būdus (programavimo kalbas), sprendimų vertinimo kriterijus nustato ir mokinių darbus vertina Šalies vertinimo komisija. Turi būti parengti du užduočių rinkiniai: VIII–IX klasių ir X–XII klasių mokiniams.

9.4. Techninis informatikos olimpiados komitetas, sudarytas Centro direktoriaus įsakymu, nustato reikalavimus olimpiadoje naudojamiems kompiuteriams, parenka ir siūlo operacines sistemas, programavimo aplinkas, kompiliatorių versijas, jų dokumentaciją, atsako už automatinės varžybų sistemos parengimą ir veikimą, Šalies etapo baigiamojoje dalyje konfigūruoja ir valdo kompiuterinį tinklą, dalyvaujančių mokinių darbo vietas, ir kitus su sprendimu ir vertinimu susijusius techninius komponentus.

9.5. Mokinių sprendimai Šalies vertinimo komisijai pateikiami naudojantis automatine Varžybų aptarnavimo sistema

10. Jei mokyklos ar rajono (miesto) etapuose nenaudojami Šalies vertinimo komisijos pasiūlyti uždaviniai, tuomet mokyklos etapo vykdymo laiką nustato mokyklos direktorius, o rajono (miesto) etapo vykdymo laiką – rajono (miesto) Įstaigos vadovo įsakymu sudaryta Olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija. Kitu atveju mokyklos ir rajono (miesto) etapų vykdymo laikas nurodomas Centro sudaromame kasmetiniame Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike (toliau – Grafikas), kurį savo įsakymu tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Šalies etapo vykdymo vieta ir laikas nurodomi Grafike. Olimpiada gali vykti ir poilsio dienomis.

.

IV. MOKINIŲ DALYVAVIMAS INFORMATIKOS OLIMPIADOSE

11. Olimpiadose dalyviai skirstomi į grupes pagal klases, pradedant aštunta ir baigiant dvylikta. Aštuntos klasės grupei priskiriami visi jaunesni mokiniai. Gimnazijų ir kitų vidurinį lavinimą teikiančių mokyklų mokiniai dalyvauja jų mokymo kursą atitinkančiose grupėse.

12. Mokiniai pasirinkti grupės negali. Išimtis gali būti suteikta aštuntų ir devintų klasių mokiniams, norintiems kandidatuoti į tarptautines olimpiadas. Tokiu atveju šalies etapo baigiamojoje dalyje mokinys (jo paties prašymu) paskiriamas į dešimtų klasių grupę.

13. Olimpiadoje dalyviai sprendžia algoritmavimo uždavinius: turi aprašyti jų sprendimo būdus, parašyti programas, suderinti jas kompiuteriu. Gali būti pateikiama ir teorinių algoritmavimo arba logikos uždavinių.

14. Spręsdami uždavinius dalyviai negali bendrauti jokiomis priemonėmis, nei žodžiu, nei raštu, nei el. priemonėmis ar mobiliaisiais įrenginiais (išskyrus atvejus, susijusius su olimpiadą rengiančiais asmenimis).

Dalyviui leidžiama išeiti anksčiau nei baigiasi varžybų laikas, tačiau iki pabaigos laiko draudžiama bendrauti uždavinių tematika ar jungtis prie varžybų sistemos.

Kiekvieno etapo vertinimo komisiją gali numatyti etapo vykdymo tvarką su kuria etapo dalyviai supažindinami iš anksto.

Už šių reikalavimų ar etapo vykdymo tvarkos nesilaikymą etapo Vertinimo komisijos sprendimu dalyvis gali būti diskvalifikuotas – einamajam etapui ar einamiesiems metams.

15. Mokyklos etape dalyvauja visi norintys mokiniai.

16. Rajono (miesto) etape dalyvauja mokiniai, laimėję mokyklos etape.

17. Į šalies etapo atrankinę dalį kviečiami mokiniai, geriausiai pasirodę rajono (miesto) etape. Juos atrenka miesto (rajono) vertinimo komisija. Teisė iš karto (be atrankos) dalyvauti šioje dalyje suteikiama praėjusių metų Olimpiados I–III vietų laimėtojams. Ataskaitos apie rajono (miesto) etapą pateikiamos ir atrinktų į šalies etapą mokinių sąrašai registruojami internetu Informatikos olimpiadų svetainėje (www.lmio.lt) iki Grafike nurodytos datos.

18. Teisė iš karto (be atrankos) dalyvauti šalies etapo baigiamojoje dalyje suteikiama Baltijos, tarptautinės informatikos olimpiadų laimėtojams. Šalies vertinimo komisija, atsižvelgusi į šalies etapo atrankinės dalies rezultatus, šias sąlygas ir kvotas, sudaro šalies etapo baigiamosios dalies dalyvių sąrašus, kurie skelbiami Informatikos olimpiadų ir Centro svetainėse.

19. Teisė iš karto (be atrankos) dalyvauti šalies etape (atrankinėje arba baigiamojoje dalyje) gali būti suteikta kituose Informatikos (programavimo) konkursuose geriausiai pasirodžiusiems mokiniams. Šių konkursų sąrašą bei papildomų vietų skaičių patvirtina Šalies vertinimo komisija.

20. Olimpiados šalies etapo baigiamosios dalies dalyvių sąrašai skelbiami internetinėse svetainėse adresais www.lmnsc.lt ir www.lmio.lt.

21. Rajonų (miestų) Įstaigų vadovai informuojami raštu apie jų rajono (miesto) į baigiamąją dalį pakviestus mokinius. Įstaigų vadovai informuoja savo miesto (rajono) mokinius, pakviestus į šalies etapo baigiamąją dalį, ir pasirūpina, kad pakviestieji mokiniai patvirtintų dalyvavimą (ar nedalyvavimą) Informatikos olimpiadų svetainėje iki Grafike nurodytos datos .

22. Mokinius, vykstančius į Olimpiadą, turi lydėti kiekvieno rajono (miesto) Įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo. 

 

 

V. PASIRENGIMO TARPTAUTINĖMS OLIMPIADOMS, KITIEMS RENGINIAMS IR DALYVAVIMO JUOSE ORGANIZAVIMAS

23. Komandos dalyvavimą Baltijos ir tarptautinėse informatikos olimpiadose organizuoja Centras.

24. Centras gali organizuoti mokinių pasirengimo tarptautinėms olimpiadoms stovyklą, kursus, kitus mokymus.

 

 

 VI. FINANSAVIMAS

 

25. Olimpiados rajono (miesto) etapą finansuoja rajono (miesto) Įstaiga.

26. Olimpiados šalies etapo atrankinės dalies bendruosius organizavimo darbus finansuoja Centras. Atrankinės dalies organizavimą rajonuose (miestuose) finansuoja rajono (miesto) Įstaiga.

27. Mokinių kelionės ir lydinčiųjų asmenų komandiruočių išlaidas apmoka rajonų (miestų) Įstaigos.

28. Olimpiados šalies etapo baigiamosios dalies, pasirengimo stovyklų, dalyvavimo Baltijos ir tarptautinėse informatikos olimpiadose išlaidas apmoka Centras.

29. Teikti paramą Olimpiadai  kviečiamos bet kurios privačios ar valstybinės institucijos – jos įgyja rėmėjo statusą ir skelbiamos Informatikos olimpiadų svetainėje.

  

VII. INFORMATIKOS OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

30. Informatikos olimpiadoje vertinami asmeniniai dalyvių rezultatai.

31. Kiekvienos klasės (grupės) laimėtojai nustatomi atskirai.

32. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems suteikiama teisė dalyvauti rajono (miesto) etape.

33. Rajono (miesto) etapo laimėtojus ir jų mokytojus apdovanoja rajono (miesto) Olimpiados organizavimo komisija. Laimėtojams suteikiama galimybė dalyvauti šalies etapo atrankinėje dalyje.

34. Šalies etapo baigiamosios dalies laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I, II, III laipsnio diplomais, pagyrimo raštais, rengėjų ir rėmėjų prizais, atminimo dovanomis. Šiems mokiniams suteikiamos lengvatos, numatytos priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkoje.

35. Informatikos olimpiadų dalyviams, kelis metus šalies etape laimėjusiems I, II ar III vietas, remiantis Šalies vertinimo komisijos nustatyta tvarka, suteikiami laureatų vardai ir įteikiami laureatų diplomai. Laureato diplomu mokinys gali būti apdovanojamas tik vieną kartą.


 

Komentarai

Naujas komentaras

Tekstas: Koks miesto, kuriame vyks BOI'2016 metais, pavadinimas? (žr. kalendorių šone) Jūsų vardas:

Komentarų nėra

%title

%date2
%text

Kalendorius

Liepa 2024

Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Šeštadienis, liepos 20 d.

BOI


BOI


IOI